Algemene Voorwaarden - boekingen 1Night B.V.

Op alle transacties zijn onderstaande ‘voorwaarden artiestenboekingen’ van toepassing.

ALGEMEEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van 1Night B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft 1Night B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens 1Night B.V. verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen,folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden 1Night B.V. niet.

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van 1Night B.V. bindend. Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen 1Night B.V. en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een DJ of artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 1Night B.V..

1Night B.V. heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering, van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.1Night B.V. is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de DJ, alsmede met de soort of aard van het gecontracteerde Optreden volledig bekend te zijn.

De Opdrachtgever staat er voor in dat vóór, tijdens en na het Optreden minimaal de door de DJ schriftelijk opgegeven consumpties en voorwerpen in de kleedkamer aanwezig zijn.

De Opdrachtgever staat er voor in dat de door de DJ schriftelijk opgegeven licht- en geluidsinstallaties en apparatuur in verband met het Optreden en eventuele sound checks tijdig vóór aanvang van het Optreden aanwezig zullen zijn en eveneens aan de door de DJ opgegeven specificaties zal voldoen.

De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, etc. in verband met het Optreden. Bij het ontbreken van één of meerdere vereiste vergunningen, etc. heeft 1Night B.V. het recht het Optreden te annuleren. In een dergelijke situatie blijft de verplichting van de Opdrachtgever totbetaling van de overeengekomen Uitkoopsom te allen tijde bestaan en de Opdrachtgever vrijwaart 1Night B.V. tegen aanspraken van derden.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

De Opdrachtgever garandeert dat:

 1. indien ook anderen in de betreffende ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd tijdig voordat de DJ de ruimte gaat benutten, om aldaar onbelemmerd zijn voorbereidingen te treffen;
 2. 1Night B.V., door haar ingeschakelde derden en de DJ vrije toegang hebben tot de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden en de voorbereidingen ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
 3. dat er een goede (kleed)ruimte voor de DJ aanwezig is, dat deze ruimte behoorlijk verwarmd kan worden en dat er in deze ruimte verlichting, een spiegel en stroomvoorziening aanwezig is, alsmede dat de ruimte op behoorlijke wijze afgesloten kan worden;
 4. dat er een deugdelijk overdekt c.q. te overdekken podium aanwezig is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 5. dat er op redelijke afstand sanitaire voorzieningen aanwezig zijn;
 6. dat de gevraagde zaken, volgend uit de schriftelijke opgaven, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel aanwezig zijn;
 7. dat de werkomgeving voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden en dat de veiligheid van de DJ vóór, tijdens en na het Optreden gewaarborgd wordt, onder andere door middel van voldoende (beveiligings)personeel, dranghekken, stage-hands, etc.;
 8. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet van overheidswege, in de ruimte waar het Optreden gehouden zal worden niet zal worden overschreden;
 9. dat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Night B.V. geen geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden gemaakt zullen worden en dat de Opdrachtgever daarvoor alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om te voorkomen dat derden zonder toestemming geluids- en/of beeldopnamen van het Optreden maken;

1Night B.V. draagt er zorg voor dat de DJ tijdig vóór aanvang van het Optreden op de overeengekomen locatie aanwezig is, met al hetgeen voor het Optreden nodig is, voor zover dit niet door de Opdrachtgever moet worden aangeleverd c.q. verzorgd. De locatie waar het Optreden zal plaatsvinden wordt in de Overeenkomst vastgelegd en is bindend. De Opdrachtgever stelt een routebeschrijving ter beschikking.

De Opdrachtgever behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemmingvan 1Night B.V. met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de DJ op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords. Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal op voorhand ter schriftelijke goedkeuring aan 1Night B.V. voorleggen. Promotiemateriaal met een vermelding en/of afbeelding van de DJ zal pas mogen worden verspreid nadat 1Night B.V. en zo nodig de DJ schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend.

De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende promotie en publiciteit van het Optreden en garandeert correcte naamsvermelding van de DJ in alle uitingen van de Opdrachtgever, het Optreden betreffende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Night B.V. en zo nodig de DJ, geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met de naam, beeltenis, logo, etc. van de DJ te verkopen op of in de omgeving vande locatie waar het Optreden plaatsvindt, zowel vóór, tijdens als na het Optreden. De Opdrachtgever zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat derden voornoemde zaken zullen aanbieden en/of verkopen.

ANNULERING

Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien 1Night B.V. daarin toestemt. Alsdan is de Opdrachtgever aan 1Night B.V. verschuldigd:

 1. bij annulering in de periode tot een (2) maanden vóór de overeengekomen datum van het Optreden is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
 2. bij annulering in de periode vanaf twee (2) maanden tot één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden, een vergoeding van 50% van de Uitkoopsom;
 3. bij annulering in de periode vanaf één (1) maand vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden, de volledige Uitkoopsom. Bij annulering overeenkomstig het bepaalde in sub C van dit lid kan het verschuldigde percentage variëren tussen de 50% en de 100% van de Uitkoopsom, al naar gelang 1Night B.V. voor de betreffende DJ op de betreffende datum (deels) vervangende werkzaamheden kan engageren. Het voorgaande houdt echter op geen enkele wijze een verplichting voor 1Night B.V. in en kan derhalve ook niet als zodanig worden uitgelegd. Onverminderd voorgaande behoudt 1Night B.V. het recht volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.1Night B.V. heeft het recht een Optreden, om haar moverende redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden, onder terugbetaling van reeds door de Opdrachtgever aan 1Night B.V. betaalde gelden (gehele of deel van de Uitkoopsom), dan wel onder creditering van de overeengekomen Uitkoopsom. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal 1Night B.V. nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever.

Annulering door 1Night B.V. in de periode vanaf twee (2) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden tot aan de datum van het Optreden is uitsluitend toegestaan, behoudens overmacht door bijvoorbeeld ziekte van de DJ, wanneer de DJ op het tijdstip van het Optreden een televisieoptreden, radio-optreden of ander promotioneel optreden of verplichting heeft. De Opdrachtgever zal in dit geval geen schadevergoeding van 1Night B.V. kunnen vorderen. Een reeds vooruitbetaalde Uitkoopsom zal aan de Opdrachtgever worden gerestitueerd. In deze gevallen kan 1Night B.V. een of meerdere voorstellen doen voor een vervangende DJ, dan wel zal het Optreden in overleg met de Opdrachtgever naar een andere datum verschuiven. De Opdrachtgever moet 1Night B.V. binnen 48 uur na de annulering en de door 1Night B.V. geponeerde voorstellen schriftelijk mededelen of hij gebruik maakt van een van de voorstellen of niet.

AUTEURS- EN MUZIEKAUTEURSRECHTEN

Auteursrechtelijke- en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra,komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Opdrachtgever aan de betreffende instantie worden afgedragen.

PRIJZEN EN TARIEVEN

Alle door 1Night B.V. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

BETALING

Betaling dient te geschieden uiterlijk vier (4) weken vóór de overeengekomen datum van het Optreden of indien in de Overeenkomst een specifieke betaaldatum is opgenomen, uiterlijk op die betaaldatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Meerwerk dient betaalt te worden binnen de betalingstermijn, zoals gesteld in de betreffende (meerwerk)factuur.Ter keuze van 1Night B.V. kan bij niet tijdige betaling of vergelijkbare omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever bij 1Night B.V. schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 3 dagen na uitvoering van de Overeenkomst. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan 1Night B.V. kenbaar is gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op

 

AANSPRAKELIJKHEID inzake overbelasting geluidsapparatuur en/of overschrijding geluidsnormen

1Night B.V. en ingehuurde DJ’s aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten door 1Night B.V. of ingehuurde DJ’s als het gaat om onderstaande (geluidstechnische) situaties:

 • Beschadiging van geluidsinstallaties of onderdelen daarvan, door overbelasting (te hard uitsturen vanuit de DJ-set of DJ-mixer)
 • Overtreding van geluidsnormen, of overschrijding opgelegde geluidsbegrenzing.

Opdrachtgever dient zelf voor een eindverantwoordelijke geluidstechnicus te zorgen, die bij genoemde situaties kan ingrijpen of kan bijregelen. Indien er geen geluidstechnicus ter plaatse is tijdens het optreden van de DJ, dient de apparatuur zo te zijn afgesteld of ingeregeld, dat genoemde situaties niet kunnen optreden. Ook in het geval van een door de DJ afleesbare DJ-meter dient deze slechts als indicatie, en is de opdrachtgever, geluidstechnicus of leverancier van de geluidsinstallatie altijd eindverantwoordelijk voor de gehanteerde geluidsniveaus. De DJ dient uiteraard wel de aanwijzingen van opdrachtgever en/of geluidstechnicus op te volgen.

 

AANSPRAKELIJKHEID (overig)

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade ontstaan, vóór, tijdens of na het Optreden, aan geluids-, lichtinstallaties en overige apparatuur en/of bezittingen van de DJ die zich bevonden in de locatie en/of (kleed)ruimte, veroorzaakt door, maar niet beperkt tot enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, diens personeel, bij het Optreden aanwezig publiek of storingen in de stroomvoorziening, lekkage, etc. De opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de Overeenkomst c.q. het Optreden. 1Night B.V. kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van DJ en, personeelsleden of andere derden die 1Night B.V. bij de uitvoering van haar werkzaamheden inschakelt. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van 1Night B.V. – uit welken hoofde ook – beperkt tot maximaal de overeengekomen Uitkoopsom. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is 1Night B.V. nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door 1Night B.V. gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waar binnen 1Night B.V. tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.